Sign In Forgot Password

Prayers and Teaching Resources

Helpful Prayers for Preschool Families

Hamotzi (blessing over meal)

 

Kiddush (blessing over drink)

 

Candle Blessing (blessing over lighting candles)

 

Prayers for B'Mitzvah students

Haftorah

 

Shma

 

Ashray

 

Modeh-Modah Ani

 

Baruch She'amar

 

Birchot Hashachaer_morning blessing

 

Prayers for Shabbat Services

Mah Yafeh Hayom

 

Torah Blessing

 

Shalom Aleichem 1

 

Shalom Aleichem 2

 

L'Cha Dodi 1

 

L'Cha Dodi 2

 

L'Cha Dodi 3

 

Ahavat Olam

 

Bar'chu

 

Mi Chamochah

 

Sh'ma

 

Ufros Aleinu

 

V'Shamru 1

 

V'Shamru 2

 

Chatzi Kaddish

 

Yism'chu

 

Elohai N'tzor

 

Oseh Shalom

 

R'fah Na Lah

 

Ki Eshmerah

 

Aleinu

 

Amidah

 

Taking out the Torah

 

Lifting the Torah

 

Thu, July 25 2024 19 Tammuz 5784